Новини


Информация за предоставяни услуги


С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018г. правителството одобри пакет от мерки за трансформация на модела на административното обслужване. В изпълнение на РМС №704 задължителната информация, съгласно чл.28 от АПК и чл.16 от НАО, за услугите, извършвани от организациите, предоставящи обществени услуги в системата на предучилищното и училищното образование, в раздел "Административни услуги" ще намерите следната информация и приложения:

1. Обобщена информация за мерките, включени в Приложение №4 "Мерки за вписване на невписани в Административния регистър услуги"  - Част втора - "Индикативен списък на услуги, предоставяни от организации, предоставящи обществени услуги".  Образци на заявления по предоставянето на услугите.

2. Предоставяни административни услуги от НУ "Иван Вазов" - информация  и образци на документи.Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design