Нормативни документи - Нормативни документи

31.05.2019г. - Правилник за дейността на училището

01.03.2019г. - Стратегия

20.09.2018 - Годишен училищен план за изпълнение на Националната стр

20.03.19г. - Правилник за дейността на НУ "Иван Вазов"

20.03.19г. - Училищен учебен план 2018/2019

20.03.19г. - Организация на учебния ден / форми на обучение

20.09.2018г. - Училищна програма и план за образователна интеграция 20

20.09.2018г. - Училищна програма за повишаване качеството на образован

20.09.2018г. - Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

20.09.2018г. - Програма за превенция на ранното напускане от училище 2

20.09.2018г. - Правилник за пропускателен режим

20.09.2018г. - Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучен

20.09.2018г. - Правилник за вътрешния трудов ред 2018-2019

20.09.2018г. - План за контролната дейност на директора 2018-2019

20.09.2018г. - План за квалификационната дейност 2018/2019

20.09.2018г. - Етичен кодекс 2018

20.09.2018г. - График на класните ръководители за консултиране на учен

20.09.2018г. - График на класните ръководители за консултиране на роди

20.09.2018г. - График за работното време на директора 2018/2019

20.09.2018г. - График за приемното време на директора 2018/2019

20.09.2018г. - Годишна училищна програма за целодневна организация 201

20.09.2018г. - Годишен план на училището 2018/2019

10.04.2018г. - Прием пръви клас 2018 / 2019 г.

- Програма за предоставяне на равни възможности

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- Правилник за пропускателен режим

- Правилник за дейността на НУ Иван Вазов

- Правилник за вътрешния трудов ред

- План за справяне с тормоза в училище

- Етичен кодекс

Съобщения

Данни за контакт

НУ "Иван Вазов"

адрес:гр. Дългопол,
община Дългопол
обл. Варна
ул. "Иван Вазов" N 11
пощ.код:9250
сл.тел.:0517 2 22 83

Директор:
Цвета Костова
тел:0882 521 361
Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design