Нормативни документи - Нормативни документи

24.03.2024 г. - Правила административно обслужване

24.03.2024 г. - Училищни учебни планове

24.03.2024 г. - Училищни учебни планове

23.03.2024 г. - График работно време директор

23.03.2024 г. - Правила за защита на личните данни

23.03.2024 г. - Форма на обучение

20.10.2023 г. - Правилник за пропускателен режим

20.10.2023 г. - Училищна програма и план за образов.интеграция

20.10.2023 г. - Програма за насърчаване на грамотността

20.10.2023 г. - Програма за превенция на ранното напускане

20.10.2023 г. - Програма за обща подкрепа за личностно развитие

20.10.2023 г. - Програма за гражданско, здравно и екологично образовани

20.10.2023 г. - Правилник за вътрешния трудов ред

20.10.2023 г. - План за устройството и дейността на училището

20.10.2023 г. - План за осигуряване на безопасни условия

20.10.2023 г. - План за справяне с тормоза

20.10.2023 г. - Етичен кодекс 23/24

20.10.2023 г. - Годишна програма ЦДО

20.10.2023 г. - Годишен план 23/24

10.10.22г. - Училищна програма за повишаване качеството на образован

10.10.22г. - Програма за превенция на ранното напускане 22/23 г.

10.10.22г. - Програма за обща подкрепа 22/23г.

10.10.22г. - Програма за взаимодействие между училище и родители 22/

10.10.22г. - Правилник за пропусквателен режим 22/23 г.

10.10.22г. - Правилник за устройството и дейността на училището 22/2

10.10.22г. - Правила образователен процес в условията на Ковид 22/23

10.10.22г. - Правила за работа в условията на Ковид 22/23г.

10.10.22г. - Правила за административно обслужване 22/23г.

10.10.22г. - Организация на учебния ден 22/23г.

10.10.22г. - Етичен кодекс 22г.

10.10.22г. - Годишна учил.програма за целодневна организация на учеб

10.10.22г. - Годишен план на училището 22/23г.

10.10.22г. - Вътрешни правила - лични данни

29.09.22г. - Училищни учебни планове 22/23

22.10.21г. - Училищни учебни планове

22.10.21г. - Училищна програма за повишаване качеството на образован

22.10.21г. - Програма за превенция на ранното напускане

22.10.21г. - Програма за обща подкрепа 21/22г.

22.10.21г. - Програма за взаимодействие между училище, общественост

22.10.21г. - Правилник за устройството и дейността на училището 21/2

22.10.21г. - Правилник за пропусквателен режим

22.10.21г. - Правила за осигуряване на безоп.условия 21/22

22.10.21г. - Правила за работа в условията на Ковид 21/22г.

22.10.21г. - Правила за административно обслужване

22.10.21г. - План за квалифик.дейност 21/22г.

22.10.21г. - Организация на учебния ден

15.10.21г. - Етичен кодекс 21г.

15.10.21г. - Годишна учил.програма за целодневна организация на учеб

22.10.21г. - Годишен план на училището 21/22г.

01.12.2020 - Правила за защита на личните данни - отговорно лице Сла

20.10.20г. - Алгоритъм за превключване на обучение в ел.среда

18.09.2019г. - Стратегия за развитие на училището

Съобщения

Данни за контакт

НУ "Иван Вазов"

адрес:гр. Дългопол,
община Дългопол
обл. Варна
ул. "Иван Вазов" N 11
пощ.код:9250
сл.тел.:0517 2 22 83

Директор:
Цвета Костова
тел:0882 521 361
Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design