Нормативни документи - Нормативни документи

20.10.20г. - Организация на учебния ден 20/21г.

28.01.21г. - Решение на ОбС за включване в списъка на Иновативните у

27.01.21г. - Решеншие на ПС за включване в списъка на иновативните у

01.12.2020 - Правила за защита на личните данни - отговорно лице Сла

20.10.20г. - Алгоритъм за превключване на обучение в ел.среда

09.10.20г. - График консултации

09.10.20г. - Училищен учебен план 20/21

09.10.20г. - Правилник за устройството и дейността на НУ "Иван Вазов

09.10.20г. - Училищен план за насърчаване и повишаване на грамотност

09.10.20г. - Програма за обща подкрепа на личностното развитие на уч

09.10.20г. - Програма за превенция на ранното напускане на училище 2

09.10.20г. - Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучен

09.10.20г. - Правилник за пропусквателния режим 20/21г.

09.10.20г. - Правила за работа в условията на COVID19

09.10.20г. - Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркулт

09.10.20г. - План за квалификационната дейност 20/21г.

09.10.2020г. - Годишен план за дейността на НУ"Иван Вазов" 20/21г.

18.09.2019г. - Етичен кодекс 2019/2020

18.09.2019г. - Училищна програма за повишаване качеството на образован

18.09.2019г. - Училищна програма за образователна интеграция

18.09.2019г. - Училищен учебен план 2019/2020г.

18.09.2019г. - Стратегия за развитие на училището

18.09.2019г. - Програма за предоставяне на равни възможности

18.09.2019г. - Програма за превенция на ранното напускане на училище

18.09.2019г. - Програма за повишаване качеството на образование

18.09.2019г. - План за обща подкрепа на личностното развитие

18.09.2019г. - Правилник за пропускателен режим

18.09.2019г. - Правилник за дейността на училището

18.09.2019г. - План за контролната дейност на директора

18.09.2019г. - Организация на учебния ден/форми на обучение

18.09.2019г. - График консултации

18.09.2019г. - Годишна програма за целодневна организация на деня

18.09.2019г. - Годишен план за дейността на училището, План за квалифи

31.05.2019г. - Правилник за дейността на училището

01.03.2019г. - Стратегия

20.09.2018 - Годишен училищен план за изпълнение на Националната стр

20.03.19г. - Правилник за дейността на НУ "Иван Вазов"

20.03.19г. - Училищен учебен план 2018/2019

20.03.19г. - Организация на учебния ден / форми на обучение

20.09.2018г. - Училищна програма и план за образователна интеграция 20

20.09.2018г. - Училищна програма за повишаване качеството на образован

20.09.2018г. - Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

20.09.2018г. - Програма за превенция на ранното напускане от училище 2

20.09.2018г. - Правилник за пропускателен режим

20.09.2018г. - Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучен

20.09.2018г. - Правилник за вътрешния трудов ред 2018-2019

20.09.2018г. - План за контролната дейност на директора 2018-2019

20.09.2018г. - План за квалификационната дейност 2018/2019

20.09.2018г. - Етичен кодекс 2018

20.09.2018г. - График на класните ръководители за консултиране на учен

20.09.2018г. - График на класните ръководители за консултиране на роди

20.09.2018г. - График за работното време на директора 2018/2019

20.09.2018г. - График за приемното време на директора 2018/2019

20.09.2018г. - Годишна училищна програма за целодневна организация 201

20.09.2018г. - Годишен план на училището 2018/2019

10.04.2018г. - Прием пръви клас 2018 / 2019 г.

18.09.2019г. - Програма за предоставяне на равни възможности и за прио

- Програма за превенция на ранното напускане на училище

- Правилник за пропускателен режим

- Правилник за дейността на НУ Иван Вазов

- Правилник за вътрешния трудов ред

- План за справяне с тормоза в училище

- Етичен кодекс

Съобщения

Данни за контакт

НУ "Иван Вазов"

адрес:гр. Дългопол,
община Дългопол
обл. Варна
ул. "Иван Вазов" N 11
пощ.код:9250
сл.тел.:0517 2 22 83

Директор:
Цвета Костова
тел:0882 521 361
Всички права запазени! ©НУ Иван Вазов
Suzara web design